logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
Przetargi


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim", Kraków ul.Kurczaba 25
ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie w swoich zasobach niżej wymienionych prac remontowych w 2018 roku:

 1. Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowej w zasobach S.M. „Nowy Prokocim” wraz z robotami towarzyszącymi
 2. Wykonanie remontów nawierzchni chodników z kostki brukowej oraz wykonanie miejsc postojowych z kostki brukowej w zasobach S.M. "Nowy Prokocim" wraz z robotami towarzyszącymi
 3. Wykonanie doszczelnienia instalacji gazowej i próby szczelności budynków będących w zasobach S.M. "Nowy Prokocim" = 4.733 lokale
 4. Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach S.M. "Nowy Prokocim" wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Teligi 6, ul. Teligi 23, ul. Œciegiennego 69.
 5. Wykonanie wymiany okien w piwnicach budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni
  - okna o wym. ~ 400x540 mm -102 szt.
  - okna o wym. ~ 530x860 mm -327 szt.
Składanie ofert do dnia 15.02.2018 r. do godz. 14.00.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniach 16.02.2018 r.
Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi do dnia 19.02.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie S.M. "Nowy Prokocim" przy ul. Kurczaba 25 w Krakowie.


Formularze zawierające materiały przetargowe można odebrać osobiœcie w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowy Prokocim", Kraków ul. Kurczaba 25 pokój nr. 17. Informacje mogą być udzielane tel. 012-658-55-40 lub 012-658-64-81. Odpłatność za materiały przetargowe wynosi 100,00 zł + podatek VAT /słownie: sto złotych + podatek VAT/ za jeden komplet materiałów przetargowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" zastrzega sobie możliwoœć unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim", Kraków ul.Kurczaba 25
ogłasza przetarg ustny - licytację

na ustalenie stawki czynszowej na najem lokalu użytkowego w pawilonie handlowym przy ul. Teligi 24, o powierzchni 20,50 m2 na działalność handlowo - usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.01.2018 rok godzina 11.00 w siedzibie Spółdzielni. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Warunki przystąpienia do przetargu ustnego:

1. Dane lokalu:

 • lokalizacja - Pawilon ul. Teligi 24
 • powierzchnia - 20,5 m2
 • położenie - parter
 • instalacja - wod.-kan., elektryczna, c.o.
 • dojazd - od ul. Teligi

2. W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
 • złożą niezbędne dokumenty
 • wpłacą wadium w wysokości 1000,00 zł

3. oferta powinna być napisana czytelnie oraz musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy oferenta

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 • dowód wniesienia wadium,
 • wyciąg z rejestru firmy z określeniem zakresu działalności firm oraz osób upoważnionych do jej reprezentowania, NIP,
 • oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki przystąpienia do przetargu
5. Oferta powinna zawierać proponowaną działalność handlowo-usługową w lokalu

6. Wadium dla oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone. Oferent, którego oferta wygrała traci na rzecz Wynajmującego wadium w przypadku odmówienia podpisania umowy. W przypadku podpisania umowy przez oferenta, który wygrał przetarg, wadium stanowić będzie kaucję za wynajmowany lokal.

7. Stawka wywoławcza za 1 m2 wynosi 40,00 zł. netto.

8. Wadium w wysokości 1000,00 zł. należy wpłacić gotówką w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej (najpózniej w dniu przetargu do godziny 10.00).

Warunki przystąpienia do przetargu można odebrać w formie pisemnej w siedzibie Spółdzielni pokój 21 do dnia 26.01.2018 rok.

------------------------------------------------------------------------

© wk