logobialypanorama
 

SM "Nowy Prokocim"  Galeria


Zasady racjonalnego gospodarowania
wodą i ciepłem


Program
"Ciepła woda użytkowa"

 
Klub "Zachęta"Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim”
informuje o możliwości skorzystania
z dofinansowania do czynszu z Urzędu Miasta Krakowa.


     Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Kryteria uprawniajšce do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

1) Tytuł prawny do lokalu


     Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

 • najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).
2) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

     Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1925 zł i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1375 zł, obowiązujšcej w dniu złożenia wniosku.
     Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Uwaga: Od dnia 1.03.2019 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1100 zł.

3) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

 • 30 % albo
 • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

liczba członków gospodarstwa domowego

powierzchnia normatywna

30% przekroczenie pow. normatywnej

50% przekroczenie pow. normatywnej

1 osoba

35,00 m2

45, 50 m2

52,50 m2

2 osoby

40,00 m2

52,00 m2

60,00 m2

3 osoby

45,00 m2

58,50 m2

67,50 m2

4 osoby

55,00 m2

71,50 m2

82,50 m2

5 osób

65,00 m2

84,50 m2

97,50 m2

6 osób

70,00 m2

91,00 m2

105,00 m2

     W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywnš powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m2, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszajšca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekajš powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 1 do procedury).
 2. Deklaracja o wysokości dochodu (załącznik nr 2 do procedury).
 3. Dokument potwierdzający wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:
  • zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy (załącznik nr 3 do procedury) – dot. osób zatrudnionych na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło.
  • oświadczenie o dochodach (załącznik nr 4 do procedury) – dot. osób uzyskujących dochody m.in. z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc finansową od rodziny/osób trzecich, dobrowolne alimenty.
  • odcinki przekazów pocztowych renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.
  • odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego lub odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego.
  • decyzja przyznająca świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny lub odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego – dot. osób pobierających świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny.
  • zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego, mieszkaniowego, na wyżywienie) lub o nie pobieraniu stypendium – dot. studentów wyższych uczelni.
  • zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości z hektara przeliczeniowego – dot. osób posiadających gospodarstwo rolne.
 4. Tytuł prawny do lokalu lub dokument potwierdzający oczekiwanie na przysługujący lokal socjalny lub zamienny.
 5. Dokument potwierdzający wysokość opłat mieszkaniowych (np. aneks czynszowy, rachunki) lub wyszczególnienie rodzaju i wysokości wydatków we wniosku przez zarządcę budynku.
 6. Faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.
 7. Dokumenty lub oświadczenie właściciela domu jednorodzinnego o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu (załącznik nr 5 do procedury)– dotyczy domów jednorodzinnych.

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 3-6 należy przedłożyć oryginały tych dokumentów do wglądu (nie dotyczy załączników do niniejszej procedury).

Wzory dostępne na stronie: bip.krakow.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.poz.734 ze zm.)

© wk