tel: 12 658-64-81 | mail: promodelik.nowyprokocim@gmail.comRegulamin konkursu modelarskiego "PRO-MODELIK":

 1. Konkurs ma charakter jednodniowy i odbędzie się 12.10.2019 roku.

 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej, będzie do pobrania na miejscu.

 3. Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacj± niniejszego regulaminu. Do konkursu i wystawy przyjmowane będ± modele dostarczone na miejsce zawodów w dniu 12.10.2019 r. (sobota) w godzinach 8:00 - 11:00.

 4. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowoln± iloś¶ć modeli w każdej klasie.

 5. W klasyfikacji uwzględniony będzie najlepszy model jednego uczestnika w danej klasie. Do każdego modelu należy wypełnić oddzieln± kartę zgłoszeniow±. Nieczytelnie lub niekompletnie wypełnione zgłoszenie może skutkować odmow± przyjęcia modelu.

 6. Rywalizacja w klasie odbędzie się w przypadku obecnoś¶ci co najmniej trzech modeli różnych zawodników.

 7. Organizatorzy zastrzegaj± sobie prawo ł±czenia klas w przypadku małej iloś¶ci zgłoszeń w danej klasie.

 8. Opłaty startowe: Juniorzy (do 15 lat) s± zwolnieni z opłat startowych. Seniorzy: 5zł niezależnie od ilo¶ści wystawionych modeli.

 9. Dokumentacja do modeli nie jest wymagana.

 10. Organizatorzy nie zapewniaj± ubezpieczenia modeli oraz Uczestników.

 11. Wyróżniony będzie co najmniej jeden model w każdej kategorii.

 12. Zgłoszone na konkurs modele ocenia komisja sędziowska powołana przez organizatorów zgodnie z zasad± - "podoba się - nie podoba się".

 13. Decyzje komisji sędziowskiej s± ostateczne i nie podlegaj± oprotestowaniu.

 14. Organizatorzy nie mog± wystawiać modeli w konkursie.

 15. Uczestnicy przyjeżdżaj± na koszt własny.

Opłaty startowe:

Juniorzy i Młodzicy – zwolnieni z opłat startowych
Seniorzy: 5 zł bez względu na ilo¶ść modeli
Program:

8.00 –- 11.00: Przyjęcie modeli
11.00 -– 16.00: Wystawa modeli oraz ocena sędziowska
16.00: Rozdanie nagród i zakończenie imprezy


Patronat nad konkursem sprawuj±: